إعلان لطلبة السنة الثالثة ليسانس Licence hydraulique 3ème

September 21, 2020

إعلان لطلبة السنة الثالثة ليسانس ري

Avis aux étudiants 3ème Licence hydraulique

المطلوب من جميع طلبة السنة الثالثة ليسانس الحضوركل يوم أحد من 27/09/2020 والى 10/10/2020 ابتاءا من الساعة التاسعة صباحا(09سا00) إلى قاعة الدروس حسب الجدول أدناه.

الحضور أجباري.

Emploi du temps Présentiel 3ème Licence hydraulique Semestre 2 19/20

جدول التوقيت الحضوري السنة الثالثة ليسانس

Chaque Dimanche du 27//09/2020 au 10/10/2020

كل يوم أحد من  27/09/2020  والى 10/10/2020

Matière

Enseignant(e)

Heure

Salle

1

 Matériaux de construction

Benabid A

9h00

CIII-12

2

 Technologie des conduites et équipements des réseaux

Khelif A

9H30

CIII-12

3

 A.E.P

Gali B

10h00

CIII-12

4

Assainissement

Mme Nemili. Z

10h30

CIII-12

5

Aménagements Hydrauliques

Mme Boudjelal S

11h00

CIII-12

6

Projet professionnel et gestion d’entreprise

Temagoult M

11h 30

CIII-12

7

Béton armé (Cours)

Temagoult. A

12h00

CIII-12

8

Pompes et stations de pompage

Bouguerne A

12h 30

CIII-12

9

Hydro-informatique (T.P)

Ameziane A

13h00

CIII-12

10

Gestion des ressources hydriques  

Benabdessalam A

13h30

CIII-12

11

Projet de Fin de Cycle

Benabdessalam A

Khelif A

Mme Nemili. Z

Benabid A

Daouadji B

14h00

CIII-12

الإدراة